Kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây lúa thời kỳ ra đòng, trổ bông